คณะกรรมการบริษัท

ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ดร.เจริญ รุจิราโสภณ

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวรพล โลพันธ์ศรี

กรรมการ / กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นายประสาร มฤคพิทักษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

นายชูศักดิ์ วิจักขณา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเจริญพันธ์ พันธุมงคล

กรรมการ / กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวปัญจมา วิภามาส

กรรมการและกรรมการอิสระ

นางนิรมล รุจิราโสภณ

กรรมการบริหาร และ รองเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจรัสภล รุจิราโสภณ

กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน QSR

นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ

กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริการความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป และ ประธานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสนับสนุน

นายธนกฤต รุจิราโสภณ

กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)

นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา

กรรมการบริหาร