ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราการเติบโตของรายได้ & กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ & Basic and Diluted EPS

หน่วย : ล้านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม 1,876.35 2,291.37 2,475.75 2,405.71 2,433.23
หนี้สินรวม 1,175.50 1,468.64 1,538.07 1,347.55 1,398.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น 699.78 822.14 936.64 1,056.74 1,032.80
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 242.55 323.40 323.40 323.40 323.40
รายได้รวม 2,394.31 2,700.16 2,776.66 2,952.16 2,119.97
กำไรสุทธิ 123.49 109.17 136.40 191.27 60.90
กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.09 3.80 4.22 5.91 1.88
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
ROA (%) 10.11 8.34 9.06 11.43 5.95
ROE (%) 18.12 14.35 15.51 19.19 8.65
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.16 4.04 4.91 6.48 2.87