รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2564 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย เจริญ รุจิราโสภณ 98,981,860 30.61
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ 45,403,550 14.04
3. นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 20,900,000 6.46
4. นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ 13,963,580 4.32
5. นาย จรัสภล รุจิราโสภณ 13,850,580 4.28
6. QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 13,582,570 4.20
7. น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล 12,006,560 3.71
8. นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 11,212,660 3.47
9. นาย ธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 10,970,670 3.39
10. นาย สุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค 6,664,660 2.06