รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/05/2562 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายเจริญ รุจิราโสภณ 9,898,186 30.60
2. นางนิรมล รุจิราโสภณ 4,507,955 13.93
3. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 1,857,365 5.74
4. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 1,389,657 4.29
5. น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล 1,258,566 3.89
6. นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ 1,142,258 3.53
7. นายจรัสภล รุจิราโสภณ 1,133,358 3.50
8. นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 1,121,266 3.47
9. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 1,096,808 3.39
10. นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด 801,030 2.48
11.  นายสุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค 709,466 2.19
12.  นายเรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ 597,514 1.85
13.  น.ส.วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค 547,800 1.69
14.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 541,933 1.68
15.  นางฉัตรพร อุษณาจิตต์ 400,300 1.24
16.  นางอรุณี มหธร 366,000 1.13
17.  นายวุทธิ์ อุษณาจิตต์ 298,500 0.92
18.  น.ส.วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์ 280,000 0.87
19.  น.ส.พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด 243,959 0.75
20.  นางจงกล ตันสถิติกร 240,066 0.74
21.  นายบุญเอก เตียงลัดดาวงศ์ 234,560 0.73
22.  น.ส.สาวิตรี วัชโรทยาน 215,100 0.67