นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผล : อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

บริษัทย่อย ทั้ง 3 บริษัทซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด (2) บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด และ (3) บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบริษัท

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล วันผลประกอบการ
25/02/2564 06/05/2564 25/05/2564 เงินปันผล 0.20 (บาท/หุ้น) 01/01/2563 - 31/12/2563
01/04/2563 14/04/2563 29/04/2563 เงินปันผล 2.00 (บาท/หุ้น) 01/01/2562 - 31/12/2562
25/02/2562 10/05/2562 24/05/2562 เงินปันผล 2.50 (บาท/หุ้น) 01/01/2561 - 31/12/2561
21/02/2561 07/05/2561 25/05/2561 เงินปันผล 2.20 (บาท/หุ้น) 01/01/2560 - 31/12/2560
23/02/2560 04/05/2560 26/05/2560 เงินปันผล 2.75 (บาท/หุ้น) 01/01/2559 - 31/12/2559
25/02/2559 10/05/2559 27/05/2559 เงินปันผล 2.75 (บาท/หุ้น) 01/01/2558 - 31/12/2558
25/02/2558 07/05/2558 26/05/2558 เงินปันผล 2.75 (บาท/หุ้น) 01/01/2557 - 31/12/2557
24/02/2557 30/04/2557 23/05/2557 เงินปันผล 2.43 (บาท/หุ้น) 01/01/2556 - 31/12/2556
27/02/2556 07/05/2556 28/05/2556 เงินปันผล 2.43 (บาท/หุ้น) 01/01/2555 - 31/12/2555
27/02/2555 11/04/2555 30/04/2555 เงินปันผล 3.00 (บาท/หุ้น) 01/01/2554 - 31/12/2554
18/03/2554 06/05/2554 27/05/2554 เงินปันผล 1.50 (บาท/หุ้น) 01/01/2553 - 31/12/2553
17/03/2553 29/04/2553 25/05/2553 เงินปันผล 1.25 (บาท/หุ้น) 01/01/2552 - 31/12/2552
18/03/2552 27/04/2552 21/05/2552 เงินปันผล 0.75 (บาท/หุ้น) 01/01/2551 - 31/12/2551
17/03/2551 25/04/2551 22/05/2551 เงินปันผล 0.50 (บาท/หุ้น) 01/01/2550 - 31/12/2550