การประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (27 เมษายน 2564) พร้อมเอกสารประกอบ
แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี พ.ศ. 2564) และเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี พ.ศ. 2564)
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี พ.ศ. 2564)