การประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี พ.ศ. 2565) และเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี พ.ศ. 2565)
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 (ประจำปี พ.ศ. 2565)