การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

  ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
แจ้งสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของบริษัท
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบฟอร์มการชำระเงิน
ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงิน