คณะกรรมการบริษัท

นายจรัสภล รุจิราโสภณ

กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน QSR

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารการตลาด Aston University, Birmingham, UK

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่นที่ 17 ปี 2012 (Financial Statements for Directors)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 105 ปี 2013 (Directors Accreditation Program)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 216 ปี 2016 (Directors Certification Program)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

 • 1,850,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.28

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

 • บุตรชายของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ
 • พี่ชายของนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ
 • ลูกผู้น้องของนายธนกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE-QSR) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
30 เมษายน 2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
13 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
28 สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
14 สิงหาคม 2551 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
15 มิถุนายน 2561 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ สายงาน QSR / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
14 ตุลาคม 2558 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 กรรมการบริหาร / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
2 สิงหาคม 2558 ถึง 1 สิงหาคม 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (สายงาน QSR) และ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานกลยุทธ์ QSR) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
20 สิงหาคม 2558 ถึง 1 สิงหาคม 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (สายงาน QSR) และ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานกลยุทธ์ QSR) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2557 ถึง 19 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ) และ รักษาการผู้อำนวยการกิจการ QSR (T) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • 12 ปี 4.5 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
 • บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -