สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านด้วยความจริงใจ และซาบซึ้งใจที่ทุกท่านได้เพียรพยายามร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคจนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ มา ณ ที่นี้

นายเจริญ รุจิราโสภณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดปีหนึ่งในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid -19 ผู้บริโภคทั่วโลกต้องปรับพฤติกรรมประจำวันจากการที่ออกไปทำงานนอกบ้านมาเป็นการ work from home และเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ เกือบทุกกิจการต้องลดขนาดของธุรกิจควบคู่กับการลดการจ้างงาน และแน่นอนทางบริษัทฯ ของเราเองก็ต้องทำกิจกรรมการตลาดมากกว่าปกติ และลดรายจ่ายเกือบทุกด้าน เพื่อรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และจากผลพวงแห่งความเพียรพยายามของพนักงานทุกระดับชั้น จึงสามารถนำพากิจการโดยไม่ถูกกระทบเป็นนัยสำคัญ ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการว่า ในปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงเป็นนัยสำคัญ

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านด้วยความจริงใจ และซาบซึ้งใจที่ทุกท่านได้เพียรพยายามร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคจนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ มา ณ ที่นี้