ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001811

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

ทุนจดทะเบียน

323,400,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 323,400,000 หุ้น

หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

323,400,000 หุ้น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

ประเภทธุรกิจ
ฟาร์มสุกร

ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน
45,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด
4,500,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
Bolderweg 45, 1332 BA Almere, The Netherlands

ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายอาหารพื้นเมืองไทยทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรป (อี.ยู.)

ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน
EUR 100 (ประมาณ 4,268 บาท) ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100

บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 259/13 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในภัตตาคารและร้านอาหาร รวมทั้งให้บริการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด
100,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 259/13 ชั้น 2 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์จำกัด (มหาชน) และสาธารณชนทั่วไป

ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท ชำระค่าหุ้นแล้ว 50% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

จำนวนหุ้นทั้งหมด
10,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.96

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก “บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป เช่น ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง น้ำพริก น้ำจิ้ม

ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน
85,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด
17,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.33

บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 259/17 ชั้น 1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบันหยุดดำเนินกิจการ

ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมด
24,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.68

บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 257/5 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประเภทธุรกิจ
อยู่ระหว่างการชำระบัญชี เลิกกิจการ

ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท ชำระค่าหุ้นแล้ว 50% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

จำนวนหุ้นทั้งหมด
100,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 79.99

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้สอบบัญชี

ชื่อ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ชื่อผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี บริษัท ส.แขนแก่นฟู้ดส์จำกัด (มหาชน)

 • นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/ หรือ
 • น.ส. รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/ หรือ
 • น.ส. พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/ หรือ
 • นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/ หรือ
 • น.ส. รสพร เดชอาคม ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/ หรือ
 • น.ส. สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ทะเบียนเลขที่ 5872

ตรวจสอบบัญชี

 • บริษัท มหาชัยฟู้ด จำกัด
 • บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ส. ปศุสัตว์ จำกัด
 • บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด

โดย

 • นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/ หรือ
 • น.ส. รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/ หรือ
 • น.ส. พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/ หรือ
 • นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/ หรือ
 • น.ส. รสพร เดชอาคม ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/ หรือ
 • น.ส. สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ทะเบียนเลขที่ 5872
ผู้สอบบัญชี

ชื่อ
น.ส. วิภรณ์รัตน์ ตรีวัชรานนท์ ทะเบียนเลขที่ 10920
ตรวจสอบบัญชี บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่
997/2 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตสามเสนนอก กรุงเทพฯ 10310

อีเมล
Faipancy@gmail.com

ผู้สอบบัญชี

ชื่อ
บริษัท ปวพร แอคเคานท์ติ้ง จำกัด

ที่อยู่
95/221 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 18 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

ชื่อผู้สอบบัญชี
นายทวี ชาญไววิทย์ ทะเบียนเลขที่ 2015
ตรวจสอบบัญชี บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด