สารจากประธานกรรมการบริษัท

ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพนักงานทุกชีวิตที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจอย่างแข็งขัน จนสามารถนำพาบริษัทฯ ฟันฝ่าวิกฤตนี้ได้สำเร็จ ในขณะเดียวกัน ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

เนื่องจากทั้งโลกได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 และเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับ ผลกระทบอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน และได้ส่งผลกระทบประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเห็นได้จาก GDP รวมทั้งปี 2563 เศรษฐกิจไทยลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ส่งผลให้อุตสาหกรรมใหญ่ - น้อยไม่สามารถดำรงอยู่ได้กิจการเล็ก - ใหญ่ได้มีการเลิกจ้างงานในสัดส่วนที่สูง ตลาดจึงขาดกำลังซื้อ จริงอยู่ ธุรกิจอาหารแม้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการยังชีพของมนุษย์ก็ตาม แต่ผู้บริโภคก็ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายด้านอาหารในปริมาณที่ลดลง เนื่องจากผู้บริโภคไม่อาจคาดหวังรายได้อนาคต อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง และมีประสบการณ์ยาวนาน จึงสามารถนำพาบริษัทฯ ผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยดีพอสมควร

ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพนักงานทุกชีวิตที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจอย่างแข็งขัน จนสามารถนำพาบริษัทฯ ฟันฝ่าวิกฤตนี้ได้สำเร็จ ในขณะเดียวกัน ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย