คณะกรรมการบริษัท

ดร.เจริญ รุจิราโสภณ

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • พ.ศ. 2554 ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2512 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ปริญญากิตติมศักดิ์ :

 • พ.ศ. 2559 ปริญญาเอก สาขา Social Change จาก Universal Ministries of the King’s College รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • พ.ศ. 2555 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • พ.ศ. 2540 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประกาศนียบัตร / ประกาศนียบัตรชั้นสูง :

 • พ.ศ. 2556 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2003 สถานบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

 • 98,981,860 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.61

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

 • สามีของนางนิรมล รุจิราโสภณ
 • บิดาของนายจรัสภล รุจิราโสภณ และนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ
 • อาของนายธนกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ.2563 - ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท มะริดซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ.2562 - ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
12 พฤศจิกายน 2555 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
พ.ศ.2548 - ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2532 ถึง 17 ตุลาคม 2561 กรรมการ / บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ. 2558 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • 8 ปี (12 พฤศจิกายน 2555)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด
 • บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
 • บริษัท มะริดซีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -