คณะกรรมการบริษัท

นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ

กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริการความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป และ ประธานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสนับสนุน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

 • 13,963,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.32

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

 • บุตรชายของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ และนางนิรมล รุจิราโสภณ
 • น้องชายของนายจรัสภล รุจิราโสภณ
 • ลูกผู้น้องของนายธนกฤต รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป, ประธานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสนับสนุน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 มีนาคม 2560 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
30 เมษายน 2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ทาวเวอร์ จำกัด
13 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
28 สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
1 มกราคม 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานสนับสนุน
 • รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย
 • รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน)
1 สิงหาคม 2559 ถึงพฤษภาคม 2560 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (การผลิต) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 สิงหาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุน
 • รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและการขาย
1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2559 รักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
20 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานสนับสนุน
 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานขายและการตลาด
 • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานการผลิต
14 ตุลาคม 2558 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 กรรมการบริหาร / บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
25 มิถุนายน 2551 ถึง พ.ศ. 2563 กรรมการบริหาร / บริษัท ทรัพย์ธรณีไมน์นิ่ง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • 5 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ส.เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -