คณะกรรมการบริษัท

นายชูศักดิ์ วิจักขณา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่น 43/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

  • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

  • -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เว็ลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557 กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 - 2560 กรรมการ / บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2563 กรรมการผู้จัดการ / บริษัท มาร์เวล มีเดีย จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • 15 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  • บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เว็ลตี้เฮลท์แคร์ จำกัด
  • บริษัท ไทยแวลูแคร์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -