คณะกรรมการบริษัท

นางสาวปัญจมา วิภามาส

กรรมการและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 280/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

 • 11,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0035%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

 • -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
20 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประวัติการทำงานในอดีต
กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2559 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน /บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรสกรุ๊ป จำกัด
10 พ.ย. 2557 - 22 ก.พ. 2560 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินกลุ่มบริษัทคาราบาวตะวันแดง /
 • บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 • บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
 • บริษัท เอเชียแปซิฟิคกล๊าส จำกัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557 กรรมการบริหาร / บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -