การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางดังต่อไปนี้เพื่อการรับข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมถึงมีการจัดให้มีกลไกในการเก็บรักษาความลับและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 259/13 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 13 ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110