คณะกรรมการบริษัท

นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

  • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 277/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

  • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

  • -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

13 พฤษภาคม 2559 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 สิงหาคม 2559 ถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการ กิจการขาย (ในประเทศ) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 ถึงเมษายน 2559 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
21 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการขาย (ในประเทศ) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 ถึง 20 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการกิจการขาย (ในประเทศ) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • 4 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -