คณะกรรมการบริษัท

นายธนกฤต รุจิราโสภณ

กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

  • Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

  • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

  • หลานชายของ ดร. เจริญ รุจิราโสภณ
  • ผู้พี่ของนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ และนายจรัสภล รุจิราโสภณ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (ธุรกิจต่างประเทศ) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
23 มีนาคม 2560 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
29 เมษายน 2556 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (การผลิต) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการกิจการผลิต (โรงงานบางพลี) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการผลิต (ส.บางพลี) / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการกิจการผลิต 1 / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 กรรมการบริหาร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • 7 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -