คณะกรรมการบริษัท

นายเจริญพันธ์ พันธุมงคล

กรรมการ / กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ประกาศนียบัตรการบัญชี (ม.ธ.ก.) (ปริญญาตรี)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)
  • การควบคุมภายในและการบริหารหลักจัดการความเสี่ยง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  • มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2556 - 2557 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)
  • แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน เรื่องการรับรู้และมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
  • แนวทางปฏิบัติ เรื่องการบัญชีและป้องกันความเสี่ยง (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

  • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

  • -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • 21 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -