คณะกรรมการบริษัท

นายประสาร มฤคพิทักษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

  • หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่น 29/2004 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่น 84/2007 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

  • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

  • -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ชีวิตธุรกิจ จำกัด
พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายภาคธุรกิจ, รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557 สมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหาภาควิชาชีพ
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 ที่ปรึกษา กสทช. (นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2557 กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • 26 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บริษัท ชีวิตธุรกิจ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -