คณะกรรมการบริษัท

ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ :

 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) :

 • - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

 • -ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2555 - ถึง สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • 2 ปี 6 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทีทีดับบลิว (มหาชน)
 • บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -